Kur'an'ın Lafızcı (Literalist) Yorumu ve Din Referanslı Şiddet Olgusu | 23-25 Ekim 2015 | RizeProf. Dr. Mustafa Öztürk'ün 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu'nda  yaptığı konuşma.

Kur’an’ı Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Bir Metin Olarak Okumanın Şifreleri | 16-18 Ekim 2015 | Gaziantep16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen “Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi” adlı tartışmalı ilmî toplantıda Prof. Mustafa Öztürk'ün yaptığı konuşma.

Kitap | Kur'an ve Yaratılış

Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, belli bir tarihsel ve toplumsal vasat içerisinde gerçekleştiği hususunda şüphe bulunmadığına göre hem ilk ve aslî mânâyı tespit edebilmek hem de tefsir ve te’vilde ne derece isabet edildiğini görmek için öncelikle nüzul dönemindeki ortamı anlamaya çalışmak vazgeçilemez bir önemi haizdir. Ayrıca bu tarihî ortamı anlama çabası, Kur’an araştırmalarında daha ilmî ve müdellel sonuçlara ulaşılmasının da en doğru ve sağlıklı yoludur. Kitapta: Yaratılışla İlgili Kur’an’ın Temel Kavramları, Göklerin ve Yerin (Kâinat) Yaratılışı, Altı Günde Yaratma, Yedi Kat Semâ, Melek ve Cinlerin Yaratılışı Âdem, Beşer ve İnsanın Yaratılışı, Bezm-i Elest, Yaratılış ve Evrim… gibi konularda İslamî literatürdeki zengin bilgi birikimini ve bunun değerlendirmesini bulacaksınız.

Sipariş Seçenekleri:
kitapyurdu

Yeni Kitap | Kur'an ve Yaratılış | Ekim 2015


Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün yeni kitabı Kuramer'den çıktı. Kıssalarla ilgili yeni bir kitap, "Kur'an'da Gaybi Varlıklar Kategorisi" ve "Kur'an Mushaf Tarihine Giriş" isimli 3 kitap daha Kuramer'den çıkacak. Tarihsellikle ilgili bir kitap ise Ankara Okulu Yayınları'ndan çıkacak.

Kur'an ve Yaratılış - Sayfa 11: "Yaratılış, Kur’an metninde zengin kelime ve kavram çeşitliliğine sahip bir meseledir. Fakat bu kavramsal zenginlik ve çeşitliliğin, meselenin modern bilimsel platformlarda tartışılan boyutlarına ışık tutma ve çağdaş insanın yaratılışla ilgili bilimsel meraklarını karşılama açısından işlevsel olduğu söylenemez. İlk planda bu tespitin yadırganması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu yadırganmanın sebebi, tespitin yanlışlığından çok, bizim Kur’an’la ilgili hâkim algımızdır. Genelde biz, yaratılışla ilgili âyetleri kâinat ve insanın ilk varoluşuna dair bilgilendirici, bilgi eksikliğini giderici beyanlar olarak okumaya yöneldiğimiz için ilgili âyetlere modern çağın astronomi, kozmogoni, kozmoloji ve tıp gibi alanlardaki bilgi birikimiyle kıyaslamalar yaparak anlam vermeye çalışıyor, çoğu zaman da birtakım tekellüflere giriyoruz. Bu sebeple yaratılışla ilgili âyetleri farklı bir yaklaşımla ele alıp değerlendirmek gerektiği, en başından not edilmelidir. Kur’an’da yaratılış meselesi temelde ilâhî isim ve sıfatlarla ilgilidir. Bu durum, Allah’ın yaratma sıfatı bağlamında kullanılan kelimelerin semantik alanlarını tespitte titiz davranılmasını gerektirir. Zira ilâhî isim ve sıfatlar, kelâm tarihinin en tartışmalı konularından biri olması hasebiyle söz konusu kelimeler çok ciddi semantik kayma ve aşınma süreçlerinden geçmiş, birçok Kur’an lafzına çeşitli kelâmî kabuller ve paradigmaları yansıtan içerikler yüklenmiştir. İslâm düşünce tarihindeki tartışmalar, hususen kelâmî münakaşalar dikkate alındığında, eğer amacımız Kur’an’daki ilgili âyetlerin ilk ve aslî mânâlarını arayıp bulmaksa, erken dönemlere ait kaynaklardaki bilgiler üzerinde yoğunlaşmak ve söz konusu mânâları art-süremli semantik tahlillerle ortaya çıkarmaya çalışmak esas olmalıdır. Ayrıca Kur’an’ın ilk hitap çevresindeki kültürel kodlar ve metinler-arası ilişki bağlamında farklı din ve kültürlere ait bilgi kaynakları da mutlaka dikkate alınmalıdır."


Paylaşım için Cengizhan Özdemircan'a teşekkürler.